Antwoorden op uw meest gestelde vragen

Het Citizenfund is een investeringscoöperatie. We werken als een beleggingsfonds: verschillende particulieren en rechtspersonen investeren een bepaald bedrag in het Citizenfund. Het Citizenfund gebruikt vervolgens de envelop om dit geld te investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving. Deze bedrijven genereren vervolgens inkomsten (dividenden of rente), die worden terugbetaald aan het Citizenfund en vervolgens aan de investeerders van het Citizenfund (als dividend).

Geld in het Citizenfund steken is dus een investering en geen filantropische daad.

Bij het Citizenfund zijn het onze coöperanten-investeerders die de bedrijven kiezen die het fonds financiert.

Dankzij het drievoudige controleproces dat we hebben ingevoerd, kunnen we volledig vertrouwen op collectieve intelligentie om financieringsbeslissingen te nemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

1° Na een eerste ontmoeting gaat het selectiecomité na of de ondernemer en zijn project overeenstemmen met de waarden van het Citizenfund door het te evalueren op 5 criteria :

Doel: beantwoordt het project aan minstens één van de doelstellingen van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties?

Werking: Is de manier waarop de projectleider en zijn team hun doel willen bereiken verenigbaar met de waarden van het Citizenfund (bestuur, winstverdeling, enz.)?

De investering van het team: Lijken de projectleider en zijn team voldoende geïnvesteerd in hun project?

De uitvoeringscapaciteit: Hebben de projectleider en zijn team de capaciteit om het project tot een goed einde te brengen?

Het financiële plan: Is het businessmodel van het project self-supporting of zal het op zijn minst self-supporting zijn?

2° Onze coöperanten-investeerders ontmoeten de ondernemer en zijn project en dagen hen op een vriendschappelijke manier uit. Vervolgens stemmen ze gedurende 10 dagen op onze site voor of tegen de financiering van de sociale onderneming door het Citizenfund. Als de meerderheid voor het project is, wordt het gefinancierd. De meerderheid wint.

3° Een verkozen meewerkende investeerder neemt dan het roer over door waarnemer te worden. Zijn rol bestaat erin toezicht te houden op een gefinancierd project, hand in hand met de ondernemer en het operationele team van het burgerfonds.

Voor elk aangekocht aandeel rekent het Citizenfund een eenmalige vaste vergoeding van 4% (€10 voor B-aandelen à €250, €2 voor C-aandelen à €50).

Wij overwegen momenteel andere vormen van inkomsten.

Door uw geld te investeren in het Citizenfund, wordt u een echte actor van verandering. U financiert immers positieve bedrijven die bijdragen tot een betere wereld. De 6 belangrijkste voordelen die we zien zijn :

• U kiest de bedrijven waarin het fonds investeert, dankzij een online stemsysteem.

• U steunt sociale ondernemers en maakt de evolutie van hun projecten mogelijk.

• U krijgt een gegarandeerd sociaal rendement en een potentieel financieel rendement van maximaal 6%.

• Coöperatief bestuur 1 persoon = 1 stem zorgt voor meer democratie in de besluitvorming.

• Uw risico wordt beperkt dankzij de diversiteit van de ondernemingen die door het Citizenfund worden gefinancierd.

• U maakt deel uit van een netwerk van mensen die gepassioneerd zijn door ondernemerschap, impact… of beide!

Ziet u anderen? Laat het ons weten ?

50 € als je jonger bent dan 26, 250 € als je ouder bent. U kunt zoveel aandelen nemen als u wilt. Je investering is dus een veelvoud van € 50 (als je jonger bent dan 26) of € 250.

Het Citizenfund kan leningen of kapitaal verstrekken, afhankelijk van de behoeften van de sociale onderneming. De geïnvesteerde of geleende bedragen liggen momenteel rond de 10.000 euro. Het is de bedoeling het gemiddelde investeringsbiljet geleidelijk te verhogen en daarbij binnen de grens van 10-15% van onze investeringscapaciteit te blijven.

Over het algemeen investeert het Citizenfund samen met andere actoren op het gebied van ethische en duurzame financiering, met name met leden van Solifin.

De investeringshorizon van het Citizenfund is lang: 7-10 jaar.

Uw investering kan een dubbel rendement opleveren: een gegarandeerd maatschappelijk rendement (dankzij de impact van de gefinancierde bedrijven), en een potentieel financieel rendement van 6% van de nominale waarde van de aandelen. Dit financieel rendement is geenszins gegarandeerd.

De limiet van 6% wordt ons opgelegd door de CNC-erkenning, ingevolge artikel 31 van de statuten en het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van groeperingen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen. De roerende voorheffing zal worden ingehouden tegen het percentage dat door de wettelijke voorschriften wordt opgelegd. Het overschot (meer dan 6%) zal worden ingehouden, met name om in de komende jaren een dividend te garanderen of om eventuele verliezen met betrekking tot een specifieke investering op te vangen. De dividenden zijn betaalbaar op de plaatsen en tijdstippen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.

Ja! Deelnemers die het fonds wensen te verlaten, kunnen de maximale nominale waarde van hun aandelen terugkrijgen. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten heeft het uittredende of uitgesloten Lid recht op terugbetaling van de nominale waarde van zijn aandelen, mits de boekwaarde hoger is dan de nominale waarde. Indien de boekwaarde lager is dan de nominale waarde, heeft het uittredende of uitgesloten Lid enkel recht op de boekwaarde van zijn aandelen. Bovendien heeft het lid recht op terugbetaling van zijn aandelen indien het totaal van de terugbetalingen jaarlijks niet meer bedraagt dan een tiende van het nettovermogen, zoals blijkt uit de vorige door de Algemene Vergadering goedgekeurde balans. Is dit wel het geval, dan wordt de terugbetaling uitgesteld totdat de omstandigheden het toelaten. De terugbetaling aan het uittredende of uitgesloten Lid geschiedt in de volgorde van ontvangst van de eenvoudige brief of e-mail.

Wij zijn van mening dat de belangrijkste risico’s voor de belegger de volgende zijn:

Emittent-specifieke risico’s – operationele en commerciële: Het belangrijkste risico verbonden aan de activiteit van Citizenfund SCRL is dat de bedrijven waarin Citizenfund SCRL investeert failliet kunnen gaan en dat Citizenfund SCRL zijn investering kan verliezen. Om dit risico te beperken, wint Citizenfund SCRL deskundig advies in alvorens in bedrijven te investeren. Bovendien diversifieert Citizenfund SCRL de bedrijfssectoren waaruit de gefinancierde ondernemingen afkomstig zijn om de marktrisico’s te beperken. Ten slotte investeert Citizenfund SCRL nooit meer dan 15% van zijn investeringscapaciteit in één enkel bedrijf. De coöperatie is ook onderworpen aan het risico dat Citizenfund SCRL haar activiteiten moet stopzetten en zo haar eigen geïnvesteerde kapitaal verliest. In geval van vereffening komt de coöperator bij de verdeling van het project voor de verkoop van activa op de tweede plaats ten opzichte van de andere schuldeisers. Met andere woorden, meestal kan hij niets terugkrijgen.

In de opstartfase van Citizenfund SCRL zal ICECO SA de beheers- en promotiekosten van Citizenfund SCRL gratis voor haar rekening nemen, zolang de inkomsten van deze laatste haar niet in staat stellen deze kosten te dekken. Dit is een kans voor Citizenfund SCRL om zijn uitgaven tijdens de eerste jaren te verminderen. Het is ook een risico, aangezien de coöperatie afhankelijk is van een derde organisatie en het in gebreke blijven van deze laatste Citizenfund SCRL zou dwingen haar beheer en promotie sneller te internaliseren, hetgeen onvermijdelijk op haar financiële balans zou drukken.

Risico’s eigen aan de emittent – in verband met subsidies: Citizenfund SCRL heeft in het kader van haar ontwikkeling een beroep gedaan op subsidies. Het niet verkrijgen van deze subsidies brengt de activiteit van CITIZENFUND SCRL echter niet in gevaar, aangezien ICECO SA de kosten van het Citizenfund voor haar rekening neemt.

Risico’s die eigen zijn aan de emittent – governance: De personen die belast zijn met het dagelijks beheer beschikken over voldoende financiële en managementkennis voor een goed beheer van Citizenfund SCRL. CITIZENFUND heeft een zeer transparant, coöperatief en rigoureus bestuurssysteem opgezet dat een beroep doet op collectieve intelligentie bij de selectie van te ondersteunen projecten en bij investeringsbeslissingen. Citizenfund werkt volgens het principe van coöperatief bestuur “1 persoon = 1 stem”. Elke coöperant heeft hetzelfde stemrecht (of hij nu een coöperant van categorie A of categorie B is), ongeacht de geïnvesteerde bedragen, zowel voor investeringsbeslissingen als voor intern bestuur. Het Burgerfonds heeft ook een raad van bestuur, die bestaat uit A- en B-coöperanten. Bovendien heeft het Citizenfund een reeks processen en instrumenten ingevoerd die zijn governance en de afhandeling ervan indien nodig vergemakkelijken.

Helaas komt een investering in het Citizenfund momenteel niet in aanmerking voor de Tax Shelter.

In België zijn inkomsten uit roerende goederen, d.w.z. inkomsten uit aandelen (dividenden), aan belasting onderworpen. Dit wordt bronbelasting genoemd. In het geval van de coöperatieve aandelen van Citizenfund wordt deze belasting geïnd door inhouding van een voorheffing (30%). Citizenfund zal deze door de coöperanten verschuldigde voorheffing (30%) automatisch inhouden en aan de belastingdienst afdragen. Voor natuurlijke personen bestaat er een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden. Sinds 2018 is dat 640 euro per jaar. Het is aan de belastingplichtige om via zijn belastingaangifte om toepassing van deze vrijstelling te verzoeken.

Een coöperatieve is een soort onderneming. Deze rechtsvorm bevordert de interne democratie (met het beginsel van één man, één stem) en de herverdeling van de winst volgens de activiteit die met de coöperatie wordt uitgevoerd (in plaats van volgens het geïnvesteerde kapitaal).

Coöperatief ondernemerschap is geschikt voor het opzetten van gezamenlijke projecten wanneer een aantal klanten, leveranciers of werknemers een gemeenschappelijke wil hebben om te ondernemen buiten een louter speculatief doel.

Het Citizenfund heeft om verschillende redenen de vorm van een coöperatie aangenomen.

Ten eerste, aangezien het doel van het Burgerfonds is iedereen in staat te stellen een actor van verandering te worden door overgangsprojecten te financieren, is het coöperatieve model de rechtsvorm die het best bij onze missie past. Aangezien het proces om coöperant te worden zeer eenvoudig is (openbaar aanbod) en zeer betaalbaar (coöperatieve aandelen zijn zeer toegankelijk), kunnen burgers gemakkelijk in actie komen. Dankzij het coöperatieve model komt de transitie dus binnen het bereik van de burgers.

Wij hebben uiteraard voor het coöperatieve model gekozen vanwege de filosofie en de geest die het vertegenwoordigt. De coöperanten hebben echt inspraak in de selectie van de ondernemingen die het Citizenfund financiert, en deze participerende democratie volgens het principe 1 persoon = 1 stem is voor ons heel belangrijk. Het feit dat burgers zich kunnen uitspreken en collectieve intelligentie kunnen gebruiken om de overgang te versnellen, maakt deel uit van het DNA van het Burgerfonds.

Het coöperatieve model, en met name de CNC-goedkeuring, maakt het mogelijk om de risico’s van afwijkingen die een investeringsfonds zou kunnen ervaren, zoals een kortetermijnvisie die de Transitie niet (of minder goed) zou dienen, te beperken en te beheersen. Het beleid inzake de bestemming van de winst en de uitkering van dividenden (maximaal 6%) bevordert de herinvestering in het project, ten nadele van een buitensporige vergoeding van de aandeelhouders.

Tenslotte is het coöperatieve model een model dat veel veerkrachtiger kan zijn dan andere bedrijfsmodellen. Door een groot aantal mensen bij de werking ervan te betrekken, creëren we een gezonde omgeving voor de ontwikkeling van het Citizenfund en zijn doelstellingen.

In een onderneming is governance het geheel van besluitvormings-, informatie- (transparantie) en controleorganen en -regels die de belanghebbenden en partners van een instelling in staat stellen te zien dat hun belangen worden gerespecteerd en dat hun stem wordt gehoord in het bestuur van de instelling.

Participatief bestuur “1 persoon = 1 stem” is specifiek voor coöperaties: het feit dat elk lid evenveel gewicht in de schaal legt, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, maakt de weg vrij voor democratische beslissingen en eerlijker praktijken.

Collectieve intelligentie is het vermogen van een gemeenschap om intelligentie en kennis te laten convergeren om een gemeenschappelijk doel dichterbij te brengen. Zij is het resultaat van de kwaliteit van de interacties tussen haar leden.

Bij het Citizenfund gebruiken we collectieve intelligentie om de projecten te selecteren die door het fonds worden gefinancierd. Concreet wordt collectieve intelligentie gematerialiseerd tijdens onze validatiesessies (ontmoetingen met sociale ondernemers) en tijdens online stemmingen voor of tegen projectfinanciering.

Aandelen van klasse A, B en C bieden dezelfde rechten en plichten aan hun houders:

Stemrecht: Elk lid heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit. Met uitzondering van de gevallen waarin de wet en artikel 25 voorzien, worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Een sociale onderneming is een economische entiteit die tot doel heeft een sociaal of milieuvoordeel te genereren om haar actie geheel of gedeeltelijk te financieren. Ze verschilt van een traditionele onderneming doordat ze haar winst herinvesteert om haar sociale of ecologische “missie” na te streven en tegelijk haar financiële levensvatbaarheid te verzekeren.

Social impact investing wordt gedefinieerd als een investering die expliciet een sociaal rendement combineert met een financieel rendement op de investering. Investeren met een sociale impact houdt dus in dat er prioritaire en specifieke sociale doelstellingen worden bepaald waarvan de impact meetbaar is via een continu proces van evaluatie. Deze investeringen kunnen worden gedaan in alle wettelijke soorten organisaties met een duurzaam bedrijfsmodel, en zijn gericht op vergoedingsniveaus variërend van geen vergoeding tot een bijna marktconform rendement. (Wikipedia)

De naam Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) wordt gewoonlijk gebruikt om te verwijzen naar de 17 doelen die door de lidstaten van de VN zijn vastgesteld en die zijn samengebracht in Agenda 2030. Deze agenda werd in september 2015 door de VN aangenomen na twee jaar van onderhandelingen waarbij zowel regeringen als het maatschappelijk middenveld betrokken waren. Er worden doelstellingen in omschreven die tegen 2030 moeten worden bereikt, die ODD voor ODD worden gedefinieerd. Er zijn 1691 doelstellingen en deze zijn gemeenschappelijk voor alle betrokken landen. Ze beantwoorden aan de algemene doelstellingen om armoede in al haar vormen en in alle landen uit te roeien, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen te garanderen (zie: drie pijlers van duurzame ontwikkeling).
(Wikipedia)